foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Για πρώτη φορά στο Δήμο Λαγκαδά η πρωτοβουλία για τη συγκρότηση μιας πραγματικά Ανεξάρτητης Δημοτικής παράταξης δεν ανήκει σε κάποιον φιλόδοξο, έστω χαρισματικό δημότη, που θέλησε ν διοικήσει το Δήμο μας, επιβάλλοντας αυταρχικά τις δικές του προσωπικές επιλογές.

Δελτία Τύπου

deltia typou

Εκδηλώσεις

banner ekdiloseis

Σύλλογος Φίλων

syllogos filwn

Youtube

Οι απόψεις σας!

banner apopseis

Στείλτε τις απόψεις σας

Γράψτε μας την άποψή σας και εμείς θα την δημοσιέυσουμε.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
Πόσο κάνει 5+3=?

Facebook

Δρομολόγια ΟΑΣΘ

Καιρός

Εφημερίδες


diavgeia

anaptyksiakiΤΕΤΑΡΤΗ 22 Ιουνίου 2016, ώρα 20.00: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

α: του ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

 

 

1. Ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις
Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της τοπικής στρατηγικής, σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στο τοπικό πρόγραμμα και έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα


Ενδεικτικές κατηγορίες έργων:
Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)
Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν)
Ίδρυση επενδύσεων για την τουριστική ανάπτυξη
Επέκταση/εκσυγχρονισμός επενδύσεων για την τουριστική ανάπτυξη
Ίδρυση επενδύσεων του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας εκτός του τουριστικού κλάδου
Επέκταση επενδύσεων του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας εκτός του τουριστικού κλάδου
Πιλοτικά έργα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών.
Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και / ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.
Οριζόντια και κάθετη συνεργασία για βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές και δραστηριότητες προώθησης.
Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για κλιματική αλλαγή).

 

2. Δημόσιου χαρακτήρα παρεμβάσεις
Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού, φορείς τους και ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων.

 

Ενδεικτικές κατηγορίες έργων:
Υποδομές εγγείων βελτιώσεων
Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
Κτηνοτροφικά πάρκα
Έργα υποδομής μικρής κλίμακας για τους αγροτικούς οικισμούς
Δημιουργία βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό
Δημιουργία δημόσιων τουριστικών υποδομών και υποδομών αναψυχής
Δράσεις για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των αγροτικών περιοχών
Δράσεις για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των αγροτικών περιοχών
Μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων με σκοπό τη βελτίωση ποιότητας ζωής ή του περιβάλλοντος
Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα
Αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές, άλλες φυσικές καταστροφές, καταστροφικά συμβάντα ή από άλλες αιτίες
Επενδύσεις για την βελτίωση της ανθεκτικότητας και της περιβαλλοντικής αξίας των δασοκομικών οικοσυστημάτων
Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντωνβ: της ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4(ΜΕΤΡΟ 4.2):«ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑλΘ 2014-2020

ΔΡΑΣΗ 1: Ιδιωτικές επενδύσεις
1.α. Επενδύσεις (Δράσεις ίδρυσης και εκσυγχρονισμού πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων) που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων:
Ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων (σύμφωνα με το Άρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014), με ιδιαίτερη έμφαση στον αλιευτικό τουρισμό, επενδύσεις στο σκάφος, εστιατόρια, περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητας
Δραστηριότητες διαφοροποίησης, εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων (στο πλαίσιο του άρθρου 63.1.β του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014), που συνδυάζεται με επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό.
.
Δικαιούχοι: Αλιείς σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία.


1.β. Επενδύσεις από μη αλιείς:
Ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (κατά την έννοια της 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής), οι οποίες θα πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα της περιοχής (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση), αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη, καθώς και η ανάπτυξη εσωτερικών υδάτων. Συμπεριλαμβάνονται και ενέργειες εφόσον τεκμηριώνεται από την τοπική στρατηγική.

Δικαιούχοι: Φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή που δραστηριοποιούνται σε αυτήν.


ΔΡΑΣΗ 2: Δημόσιες επενδύσεις
Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, με σκοπό την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της περιοχής συμπεριλαμβανομένης και της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ενδεικτικά, μπορούν να χρηματοδοτηθούν:

 

Ενδεικτικά, μπορούν να χρηματοδοτηθούν:
Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας/ υδατοκαλλιέργειας στην βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας: όπως η δημιουργία θαλάσσιων πάρκων, η διευκόλυνση της διεξαγωγής δραστηριοτήτων κατάδυσης και παρατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, οι υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, αξιοθέατων και μνημείων της φύσης ή του πολιτισμού (π.χ. σήμανση αξιοθέατων, μνημείων, θέσεις θέας) κλπ.
Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές:
όπως αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση π.χ. παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε χώρους άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων (θέατρο, κινηματογράφος), ωδεία, βιβλιοθήκες και γενικώς βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων

Δικαιούχοι: Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εταιρείες τους, καθώς και συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή του περιβαλλοντικού τομέα.

ΠΗΓΗ: aneth.gr

free social media buttons